Περιβάλλον

Μελέτες έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Περιβαλλοντική Έκθεση)

Μελέτες διαχείρισης, συλλογής και μεταφοράς Στερεών & Υγρών Αποβλήτων

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων (οδικών δικτύων, υποδομών, γεωτρήσεων, γεφυρών, σηράγγων, φραγμάτων κλπ.)

Υπηρεσίες συμβούλων για την αντιμετώπιση ειδικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και τη συμμόρφωση βιομηχανικών, αγροτικών, τουριστικών μονάδων με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Αποκατάσταση και παρακολούθηση φυσικού περιβάλλοντος (Eco monitoring)

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(Φωτοβολταϊκά συστήματα, Αιολικά πάρκα, μονάδες παραγωγής Βιομάζας, Υδροηλεκτρικά έργα, Γεωθερμία)

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από Δονήσεις , Ηχορύπανση(θόρυβος βιομηχανιών, οδικός, αστικός κλπ), Αέρια ρύπανση, Ηλεκτρομαγνητικά πεδία, Οπτική παρείσδυση

Μελέτες διαχείρισης οικοσυστημάτων/ Περιβαλλοντικές έρευνες

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύνταξη μελέτης πραγματογνωμοσύνης επί περιβαλλοντικών θεμάτων/ Νομοθετική υποστήριξη